Tereza Vojtová
Tereza Vojtová
prvnipomoc

tel: +420 603 583 751
e-mail: tereza.vojtova@kurzprvnipomoc.cz
Legislativa
NABÍDKA » Články » Legislativa

Legislativa

­Zákoník práce
č. 262/2006 Sb.

§102 odst.6
Část pátá : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci
"(6) ... Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti."

§103 odst.1
Část pátá : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Hlava II: Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance
"(1) Zaměstnavatel je povinen...
...g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,
...j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,"